gemeente Dalfsen

Pagina opties

Burgerzaken

Icon

Verhuizen, VOG, rijbewijs, paspoort, ID-kaart, huwelijk, geregistreerd partnerschap, overlijden

Bestuur en organisatie

Icon

Gemeenteraad, college van B&W, werken bij de gemeente, financiën, burgerpanel, vacatures

Toerisme en recreatie

Icon

Passantenhaven, zwembaden, aanvragen/melden evenementen, evenementenkalender

Zorg en welzijn

Icon

Mantelzorg, begeleiding, jeugdzorg, hulp bij het huishouden, Wmo, eigen bijdrage, bijzondere bijstand

Wonen en (ver)bouwen

Icon

Bouwkavels, grondprijzen, kaveluitgifte, wonen, boom kappen, dakkapel plaatsen, (ver)bouwen, uitgiftesysteem

Gemeentelijke belastingen

Icon

Rioolheffing, WOZ, hondenbelasting, afvalstoffenheffing, OZB, GBLT

Nieuws en publicaties

Icon

Bekendmakingen, laatste nieuws, Kernpunten, archief

Ondernemen

Icon

Bedrijventerreinen, subsidieloket ondernemers, ondernemersplein, samenwerkingsverbanden

Subsidies

Icon

Aanvraag subsidie, budgetsubsidie, jeugdsportsubsidie, projectsubsidie, activiteitensubsidie