Een horecabedrijf starten

U wilt graag een horecabedrijf beginnen. Daar komt veel bij kijken en natuurlijk wilt u de zaken snel en goed aanpakken. Eén van de eerste stappen die u moet zetten, is het regelen van de vergunningen. Om het u gemakkelijk te maken, heeft de gemeente Dalfsen de regelgeving die voor een horecabedrijf van toepassing is, op een rijtje gezet.

Bestemmingsplan

Voordat u start met een horecabedrijf is het noodzakelijk om na te gaan of in het bewuste pand een horecabedrijf uitgeoefend mag worden. Dit staat in het bestemmingsplan. De meeste bestemmingsplannen kunt u inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor meer informatie over de bestemmingsplannen kunt u contact opnemen met eenheid Publieksdienstverlening. Hiervoor kunt u het centrale nummer 14 0529 bellen.

Drank- en horecavergunning

Wanneer in een horecabedrijf alcoholhoudende dranken worden geschonken (natte horeca) moet een drank- en horecavergunning worden aangevraagd. Dit staat vermeld in de Drank- en Horecawet. Een drank- en horecavergunning is persoons- en adresgebonden en is niet overdraagbaar. Op het aanvraagformulier staat aangegeven welke bijlagen moeten worden bijgevoegd. Voor verdere informatie over de inrichtingseisen, het benodigde diploma Sociale Hygiëne en de zedelijkheidseisen verwijzen wij u naar de drank- en horecawet.

Exploitatievergunning

Als u een horecabedrijf start en u schenkt geen alcohol (droge horeca), dan hebt u een exploitatievergunning nodig zoals omschreven in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Dalfsen. De exploitatievergunning is persoonlijk en niet overdraagbaar. U vindt hier de nodige informatie en het aanvraagformulier voor een exploitatievergunning.

Toets Integriteitsbeoordeling (Wet Bibob)

Als u een horecabedrijf gaat exploiteren, ongeacht of u alcoholhoudende dranken gaat verstrekken, moet u het “Formulier Wet Bibob en vergunningen” invullen en voorzien van de gevraagde bijlagen. Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. Ook wordt de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Voor meer informatie over de Wet Bibob klik hier.  Voor meer informatie kunt u ook het centrale nummer 14 0529 bellen.

Openings- en sluitingstijden

Artikel 2:29 Apv

1.   Openbare inrichtingen zijn gesloten op maandag tot en met vrijdag tussen 01:00 uur en 06:00 uur en op zaterdag en zondag tussen 02.00 en 06.00 uur.

2.   Voor de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag kan door de exploitant een uitloopuur worden ingesteld. Dit houdt in dat na sluitingstijd geen nieuwe bezoekers mogen worden binnengelaten en dat een uur na sluitingstijd alle bezoekers de openbare inrichting moeten hebben verlaten.

3.   Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in de inrichting te laten verblijven na sluitingstijd (op zaterdag en zondag een uur na sluitingstijd).
4.   De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd.
5.   De burgemeester kan voor terrassen afwijkende sluitingstijden bepalen.
6.   Voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28, vierde lid onder a, gelden dezelfde sluitingstijden als voor de winkel.
7.   Het eerste, vierde en het vijfde lid zijn niet van toepassing in die situaties waarin bij of krachtens de Wet milieubeheer is voorzien.

Terras

Wie bij zijn horecabedrijf een terras wil exploiteren, moet hiervan een melding doen. De nadere regels voor het hebben van een terras zijn in 2016 vastgesteld.  Voor terrasmeubilair dat 'vast' staat hebt u een omgevingsvergunning nodig. Ook moet het terras passen in het bestemmingsplan. Dit kunt u navragen bij eenheid Publieksdienstverlening. De eenheid is bereikbaar via het telefoonnummer 14 0529.

Kansspelautomaten (Wet op de Kansspelen)

Wanneer u in uw bedrijf een kansspelautomaat wilt plaatsen, moet daarvoor een vergunning worden aangevraagd. Om in het bezit te komen van deze vergunning moet u in het bezit zijn van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet. Meer informatie vindt u hier.

Brandveiligheid

Als u een horecapand in gebruik neemt moet u een melding brandveilig gebruik doen of een gebruiksvergunning aanvragen. Om te checken of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen, kunt u de checklist invullen op www.omgevingsloket.nl. Hier kunt u ook de melding doen of een vergunning aanvragen. Een melding moet worden gedaan als er meer dan 50 personen in het pand aanwezig kunnen zijn. Een gebruiksvergunning is verplicht voor hotels en pensions etc. U moet de melding ten minste vier weken voor gebruik van het bouwwerk indienen. Verdere informatie hierover kunt u op onze website vinden (product brandveilig gebruik). 

Omgevingsvergunning

Voor het aanbrengen van wijzigingen in of aan het pand hebt u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Ook hebt u een omgevingsvergunning nodig voor terrasmeubilair dat 'vast' staat. Meer informatie zie www.omgevingsloket.nl. U kunt ook contact opnemen met eenheid Publieksdienstverlening. Hiervoor kunt u het centrale nummer 14 0529 bellen. U kunt via www.omgevingsloket.nl een check doen voor het bouwwerk om te bepalen of u wel of geen omgevingsvergunning nodig hebt.  

Milieuvergunning aanvragen/melding Activiteitenbesluit

Wanneer uw bedrijf het milieu belast, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen. Belast u het milieu niet of weinig? Dan is dit niet nodig. U hebt wel te maken met de algemene milieuregels, want die gelden voor ieder bedrijf. U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) nagaan of u een milieuvergunning nodig hebt of een melding Activiteitenbesluit moet doen. Met deze module kunt u inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen. Online kunt u een melding Activiteitenbesluit indienen. De algemene milieuregels van het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden voor ieder bedrijf. Hierdoor weet u ook meteen welke algemene milieuregels voor uw bedrijf gelden. Welke milieuregels er gelden voor uw bedrijf wordt bepaald door het type waaronder uw bedrijf valt. Type A belast het milieu het minst, type C het meest.

Pagina opties